متن کامل آگهی ...

شرکت فراپاکس شیراز, بمنظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود و با رعایت شرایط مندرج در بخش شرایط احراز پس ازگذراندن مراحل آزمون عملی و مصاحبه حضوری طبق ضوابط و نیاز شرکت بصورت قراردادی یا دائمی‌استخدام به عمل می‌آورد. خواهشمند است شرایط عمومی‌ذیل را با دقت مطالعه نموده و در صورت هماهنگی با […]