متن کامل آگهی ...

            استانداری کرمانشاه برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاههای اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری ودستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد دردستگاههای اجرایی و از محل مجوزشماره۴۵۵۰/۱۱/د-م تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعداد  ۲۶۰ نفر از افراد واجد شرایط و […]