یک شرکت معتبر پیمانکاری برای کار در جنوب عراق برای پروژه ی انبوه سازی دعوت به همکاری مینماید.

  • مهندس اجرایی،کارشناس عمران با بیش از ۵ سال سابقه ی مفید در پروژه های مشابه
  • تکنسین اجرایی،کارشناس عمران با بیش از ۱۰ سال سابقه ی کار
  • سرپرست کارگاه،کارشناس عمران با بیش از ۱۵ سال سابقه ی کار
  • پشتیبانی و تدارکات،حداقل ۵ سال سابقه ی کار
  • مسئول مالی،کارشناسی حسابداری با بیش از ۱۰ سال سابقه در پروژه
  • مسئول انبار،با بیش از ۱۰ سال سابقه در پروژه
  • مسئول اداری،با بیش از ۱۰ سال سابقه در پروژه

فکس : ۰۲۱۸۸۶۱۲۴۸۳

ایمیل : naghdiani@pournam.com