یک شرکت معتبر بورسی از یک نفر رییس حسابرسی داخلی با شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید.

حداقل لیسانس حسابداری،سابقه در زمینه حسابرسی داخلی شرکت های معتبر،آشنایی کامل با استقرار سیستم کنترل های داخلی

ارسال درخواست به همراه سابقه کاری تا ۲۰ مهر ۹۱ به فکس ۰۲۱۸۸۰۶۵۳۷۶