استانداری همدان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی و از محل سهمیه استخدامی شماره ۴۵۵۰/۱۱۰/د م مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  رئیس جمهور  تعداد ۳۹۱  نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی ، تخصصی، مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می نماید .


 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

۱

اداره کل  ثبت اسناد و املاک

کارشناس ثبت اسناد و املاک

رزن

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتردر یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق و گروه معارف اسلامی

کبودرآهنگ

۱

*

*

فامنین

۲

*

*

ملایر

۱

*

*

کاردان ثبت اسناد و املاک

بهار

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم  یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق ، معارف اسلامی، مدیریت دولتی و امور دولتی

کارشناس تحلیلگر سیستم

رزن

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش ( سخت افزار و نرم افزار )  معماری  سیستم های کامپیوتری ، سیستمهای نرم افزاری ، مهندسی سیستم ، کاربرد  کامپیوتر و آنالیز سیستم ، علوم کامپیوتر ، مدیریت IT، مهندسی IT  ، آمار و کامپیوتر

فامنین

۱

*

 

نقشه بردار

اسدآباد

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران ( نقشه برداری ، فتوگرامتری و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS) مهندسی نقشه برداری (کارتوگرافی و ژئودزی)، نقشه برداری هوایی و عکسبرداری هوایی

تویسرکان

۱

*

 

نهاوند

۱

*

 

۲

اداره کل

تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کارشناس اشتغال و کاریابی

رزن

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس  و بالاتر در رشته های تحصیلی  گروه علوم اجتماعی ، گروه اقتصاد،،      مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی

بهار

۲

*

 

کبودرآهنگ

۲

*

 

نهاوند

۲

*

 

تویسرکان

۲

*

 

اسداباد

۱

*

 

ملایر

۲

*

 

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

 

اداره کل

 تعاون، کار

و رفاه اجتماعی

کارشناس امور تعاونی

اسدآباد

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی،گروه علوم اجتماعی  ، جغرافیا                 ( برنامه ریزی شهری ، برنامه ریزی روستایی ، طبیعی و انسانی ) مدیریت دولتی و مدیریت اجرایی

رزن

۱

*

 

کارشناس مطالعات اجتماعی

اسدآباد

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس  و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی گروه علوم اجتماعی ، گروه روانشناسی ، روزنامه نگاری ، مدیریت دولتی

کبودرآهنگ

۱

*

 

بازرس کار

رزن

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس به بالا در رشته های تحصیلی  مهندسی صنایع ( بازرس فنی ، ایمنی صنعتی ) ، بهداشت حرفه ای ، مهندسی ایمنی و بازرس فنی ( بازرسی فنی ، ایمنی و حفاظت ) ، تولید صنعتی و تکنولوژی صنعتی ، بهداشت صنعتی ، مدیریت صنعتی ، ایمنی و بهداشت صنعتی، مهندسی ایمنی (ارگونومی ) ، کارشناس بهداشت و حفاظت کار ، مهندسی برق ، مهندسی مواد و مهندسی نساجی

ملایر

۱

*

 

۳

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارشناس امور فرهنگی

ملایر

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های گروههای امور فرهنگی و علوم اجتماعی و        رشته های تحصیلی تاریخ،  دین شناسی، الهیات و معارف اسلامی ( تاریخ تمدن و ملل اسلامی )

کارشناس امور هنری

( سینمایی و سمعی بصری)

نهاوند

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتردر یکی از رشته های تحصیلی تئاتر ، سینما، ادبیات نمایشی ، کارگردانی ، بازیگری ، فیلمنامه نویسی ، تدوین ، صدا و سیما و پژوهش هنر

تویسرکان

۱

*

*

فامنین

۱

*

*

کارشناس چاپ و نشر

رزن

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، چاپ و نشر

کاردان امور هنری

اسدآباد

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی تئاتر ، سینما ، ادبیات نمایشی ، کارگردانی ، بازیگری ، فیلمنامه نویسی ، تدوین ، صدا و سیما و پژوهش هنر

۴

اداره کل ورزش

 و  جوانان

مسئول امور تربیت بدنی

رزن ( قروه درجزین)

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم  یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور تربیت بدنی

بهار (صالح آباد )

۱

*

 

ملایر (جوکار)

۱

*

 

ملایر  ( سامن )

۱

*

 

فامنین

۱

*

 

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

 

اداره کل ورزش

و  جوانان

کارشناس امور ورزش

رزن

۱

 

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور تربیت بدنی

کبودرآهنگ

۱

*

 

نهاوند

۱

 

*

تویسرکان

۲

۱

۱

اسدآباد

۱

*

 

کارشناس مطالعات اجتماعی

فامنین

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتردر یکی از رشته های تحصیلی گروه علوم اجتماعی ، گروه روان شناسی ، روزنامه نگاری ، مطالعات خانواده و مدیریت دولتی

اسدآباد

۱

*

*

تویسرکان

۱

*

*

نهاوند

۱

*

*

رزن

۱

*

*

۵

اداره کل تعزیرات حکومتی

مسئول خدمات اداری

اسدآباد

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس دریکی از رشته های گروه  امور اداری ومدیریت

نهاوند

۱

*

 

رزن

۱

*

 

مسئول ابلاغ و اجرا ء

ملایر

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های گروه  امور اداری و مدیریت ، امور مالی و حسابداری ، حقوق ، علوم اجتماعی و اقتصاد

کبودرآهنگ

۱

*

 

۶

اداره کل

 ثبت احوال

کارشناس امور ثبت احوال

کبودرآهنگ

( گل تپه)

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق ، گروه علوم اجتماعی ،گروه آمار و  مدیریت دولتی

تویسرکان

۲

*

 

اسدآباد

 (پیر سلمان )

۱

*

 

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

 

اداره کل

 ثبت احوال

کارشناس امور ثبت احوال

رزن

( قروه درجزین )

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق ، گروه علوم اجتماعی ،گروه آمار و  مدیریت دولتی

رزن ( سرد رود )

۱

*

 

فامنین (پیشخور)

۱

*

 

ملایر

۱

*

 

ملایر(زند)

۱

*

 

مسئول امور ثبت احوال

نهاوند( گیان )

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق ، گروه علوم اجتماعی ،گروه آمار و  مدیریت دولتی

نهاوند

 ( زرین دشت )

۱

*

 

ملایر

۱

*

 

ملایر ( جوکار )

۱

*

 

کبودرآهنگ

(بخش گل تپه)

۱

*

 

تویسرکان

( قلقلرود )

۱

*

 

تویسرکان

۱

*

 

ملایر(زند)

۱

*

 

ملایر (سامن)

۱

*

 

فامنین ( پیشخور)

۱

*

 

اپراتور

نهاوند

۲

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار)  انفورماتیک،  مهندسی سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم

برنامه نویس سیستم

ملایر ( جوکار )

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های مهندسی کامپیوتر  گرایش (نرم افزار ، سخت افزار )  معماری  سیستمهای کامپیوتری ، سیستمهای نرم افزاری ، انفورماتیک ، مهندسی سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ، علوم کامپیوتر ، مدیریت IT، مهندسیIT ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر

بهار( لالجین)

۱

*

 

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

 

اداره

کل ثبت احوال

برنامه نویس سیستم

کبودراهنگ (شیرین سو)

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های مهندسی کامپیوتر  گرایش (نرم افزار ، سخت افزار )  معماری سیستمهای کامپیوتری ، سیستمهای نرم افزاری ، انفورماتیک ، مهندسی سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم، علوم کامپیوتر ، مدیریت IT، مهندسیIT ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر

ملایر (زند)

۱

*

 

مسئول خدمات اداری

فامنین

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های گروه  خدمات اداری ، امور مالی و حسابداری ، بازرگانی ، امور اداری و مدیریت دولتی

تحلیلگر سیستم

بهار

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های مهندسی کامپیوتر  گرایش (نرم افزار ، سخت افزار )  معماری  سیستمهای کامپیوتری ، سیستمهای نرم افزاری ، انفورماتیک ، مهندسی سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ، علوم کامپیوتر ، مدیریت IT، مهندسی IT، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر ، مهندسی         سیستم های اقتصادی و اجتماعی

۷

اداره کل

 میراث فرهنگی

کارشناس  مطالعات اقتصادی

نهاوند

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و  فوق لیسانس علوم اقتصادی، اقتصاد بازرگانی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی و اقتصاد منابع

تویسرکان

۱

*

*

رزن

۱

*

*

مهندسی راه و ساختمان

کبودرآهنگ

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس مهندسی  عمران (کلیه گرایشها )،  مدیریت پروژه و ساخت

کارشناس تحلیل گر سیستم

اسداباد

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش ( سخت افزار و نرم افزار ) ، معماری  سیستم های کامپیوتری ، سیستمهای نرم افزاری ، مهندسی سیستم ، کاربرد  کامپیوتر و آنالیز سیستم  ، علوم کامپیوتر ، مدیریت IT ، مهندسی IT  ، آمار و کامپیوتر

۸

استانداری

مهندس راه و ساختمان

رزن

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی عمران ،راه و ساختمان ، مدیریت پروژه ساخت ، معماری ، نقشه برداری و طراحی محیط

کاردان راه و ساختمان

رزن

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم  یا مهندسی عمران ( کلیه گرایش ها ) ، کارهای عمومی ساختمان ،

نقشه برداری و معماری

کارشناس حقوق

ملایر

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های تحصیلی گروه حقوق

کارشناس امور کشوری مدنی

ملایر

۲

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در یکی از رشته های گروه علوم اجتماعی، جغرافیا، علوم سیاسی، روابط سیاسی، حقوق، مدیریت دولتی و روابط بین الملل

نهاوند

۲

*

 

کبودرآهنگ

۱

*

 

فامنین

۱

*

 

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

 

استانداری

کارشناس فناوری اطلاعات

اسدآباد

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته کامپیوتر کلیه گرایشها ، مهندسی برق ( قدرت ، الکترونیک ، مخابرات ) ، علوم کامپیوتر و مهندسی صنایع

مأمور حراست

اسدآباد

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های گروه  امور اداری و مدیریت ، علوم اجتماعی ، روانشناسی ، برنامه ریزی آموزشی ، حقوق و علوم سیاسی

فامنین

۱

*

 

کارشناس روابط عمومی

نهاوند

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های  گروه امور فرهنگی ، علوم ارتباطات  اجتماعی ،علوم اجتماعی ،  روزنامه نگاری و مدیریت دولتی

کارشناس شبکه

کبودرآهنگ

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته کامپیوتر(کلیه گرایشها)، مهندسی برق(الکترونیک ، قدرت ، مخابرات )، علوم کامپیوتر و مهندسی صنایع

۹

اداره کل اوقاف و امور خیریه

کارشناس اموردینی

رزن

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیــــلی گروه معارف اسلامی ، گروه حقوق ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

اسدآباد

۱

*

 

بهار

۱

*

 

کارشناس اوقاف

رزن

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از  رشته های تحصیلی گروه معارف اسلامی وگروه حقوق

اسدآباد

۱

*

 

بهار

۱

*

 

کبودرآهنگ

۱

*

 

نهاوند

۱

*

 

ملایر

۱

*

 

اپراتور

نهاوند

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار)  انفورماتیک،  مهندسی سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم

تویسرکان

۱

*

 

کارشناس حقوقی

کبودرآهنگ

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های گروه حقوق

نهاوند

۱

*

 

تویسرکان

۱

*

 

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

۱۰

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

کمک کارشناس جنگل و مرتع

اسدآباد

۲

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته های مهندسی منابع طبیعی با گرایش های (مرتع و آبخیزداری ، جنگل و مرتع ، جنگلداری ، محیط زیست ) مهندسی کشاورزی با گرایشهای ( آبیاری و زهکشی ، خاکشناسی ، علوم گیاهی ، زراعت و اصلاح نباتات، علوم چوب و کاغذ ) و مهندسی فضای سبز

بهار

۱

*

 

تویسرکان

۱

*

 

رزن

۲

*

 

فامنین

۲

*

 

ملایر

۴

*

 

حسابدار

اسدآباد

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های حسابداری و امور مالی

رزن

۱

*

*

کبودرآهنگ

۱

*

*

ملایر

۱

*

*

کارشناس آبخیزداری

تویسرکان

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های آبخیزداری ، منابع طبیعی با گرایش های

 (مرتع و آبخیزداری ، جنگل و مرتع) ، مهندسی کشاورزی با گرایشهای (آبیاری و زهکشی ، خاکشناسی )

مهندسی منابع آب ، زمین شناسی

کارشناس امور حقوقی

رزن

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های  تحصیلی گروه حقوق

کبودرآهنگ

۱

*

*

کارشناس اموراداری

فامنین

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر  دریکی از رشته های گروه اموراداری ومدیریت

نهاوند

۱

*

*

کارشناس جنگل  و مرتع

تویسرکان

۲

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های مهندسی منابع طبیعی با گرایش های (مرتع و آبخیزداری ، جنگل و مرتع ، جنگلداری ، محیط زیست ) مهندسی کشاورزی با گرایشهای ( آبیاری و زهکشی ، خاک شناسی ، علوم گیاهی ، زراعت و اصلاح نباتات،  علوم چوب و کاغذ ) و مهندسی فضای سبز

ملایر

۱

*

*

نهاوند

۱

*

*

کارشناس نقشه برداری

رزن

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته  نقشه برداری

فامنین

۱

*

 

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

کمک کارشناس آبخیزداری

اسدآباد

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته های آبخیزداری ، منابع طبیعی با گرایش های (مرتع و آبخیزداری ، جنگل و مرتع )، مهندسی کشاورزی  با گرایشهای ( آبیاری و زهکشی ، خاکشناسی )

مهندسی آب و زمین شناسی

کمک کارشناس

 آمار و اطلاعات

ملایر

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های گروه آمار و ریاضی

کمک کارشناس

 امور اداری

رزن

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت

کبودرآهنگ

۱

*

*

ملایر

۱

*

*

کمک کارشناس امورزمین

تویسرکان

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 با کلیه گرایشها و رشته های گروه حقوق

رزن

۱

*

 

ملایر

۱

*

 

کمک کارشناس ترویج کشاورزی

ملایر

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته های منابع طبیعی و کشاورزی  با کلیه گرایشها

کمک کارشناس

 نقشه برداری

اسدآباد

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس  در رشته نقشه برداری

کبودرآهنگ

۱

*

 

ملایر

۱

*

 

نهاوند

۱

*

 

۱۱

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

کارشناس آموزش فنی و حرفه ای

ملایر

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های مهندسی (عمران، مکانیک ، برق و صنایع )

تویسرکان

۱

*

*

نهاوند

۱

*

*

اسدآباد

۱

*

*

کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی

تویسرکان

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های گروه علوم تربیتی و رشته های تحصیلی سنجش ،

اندازه گیری و روانسنجی

ملایر

۱

*

*

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

حسابدار

ملایر

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های حسابداری و امور مالی

رزن

۱

*

*

مسئول خدمات مالی

تویسرکان

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ،

 امور مالی و حسابداری

اسدآباد

۲

*

*

رزن

۱

*

*

کبودرآهنگ

۱

*

*

مسئول خدمات اداری

رزن

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ،

 امور مالی و حسابداری و اقتصاد

۱۲

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی

ملایر

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته  صنایع غذایی

کاردان امور استاندارد و تحقیقات صنعتی

ملایر

۲

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم  در یکی از رشته های عمران ( گرایش عمران ) و مکانیک (کلیه گرایشها)

۱۳

اداره کل بهزیستی

پزشک

ملایر

۲

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی

کبودرآهنگ

۱

*

*

کارشناس اشتغال وکاریابی

نهاوند

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشتــه های مدیریت دولتی ،

 مدیریت صنعتی، علوم اجتماعی (پژوهشگری ، ارتباطات علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی )

کبودرآهنگ

۱

*

*

کارشناس

 امور بهزیستی

اسداباد

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشتــه های روانشناسی

(بالینی ، کودکان استثنایی ، مشاوره وراهنمایی و عمومی) علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی )

مددکار اجتماعی و مدیریت توانبخشی

تویسرکان

۵

*

*

رزن

۴

*

*

کبودرآهنگ

۳

*

*

نهاوند

۲

*

*

ملایر

۵

*

*

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

 

اداره کل بهزیستی

کارشناس

 امور توانبخشی

فامنین

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر  در یکی از رشتــه های کاردرمانی ، فیزیوتراپی ، گفتار درمانی ، اعضای مصنوعی و مدیریت توانبخشی

کبودرآهنگ

۱

*

*

نهاوند

۱

*

*

تویسرکان

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشتــه  فیزیوتراپی

کبودرآهنگ

۱

*

*

کبودرآهنگ

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشتــه گفتار درمانی

نهاوند

۱

*

*

نهاوند

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشتــه کاردرمانی

ملایر

۱

*

*

کارشناس امور روانی

ملایر

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشتــه های روانشناسی عمومی ، روانشناسی بالینی ، روانشناسی تربیتی ، مشاوره وراهنمایی ، کودکان استثنایی ( عقب مانده ذهنی )و سنجش واندازه گیری

کارشناس شنوایی سنجی

کبودراهنگ

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس وفوق لیسانس در رشته های شنوایی سنجی و شنوایی شناسی

تویسرکان

۱

*

*

نهاوند

۱

*

*

ملایر

۱

*

*

کارشناس مطالعات اجتماعی

رزن

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشــته های علوم اجتماعی (پژوهشگری ، ارتباطات علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی ) روانشناسی ( تربیتی ،  مشاوره وراهنمایی و عمومی )

کبودراهنگ

۱

*

*

ملایر

۲

*

*

مددکار اجتماعی

تویسرکان

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشتــه های روانشناسی (تربیتی ، مشاوره و راهنمایی و عمومی ) مددکار اجتماعی و علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی )

نهاوند

۱

*

*

ملایر

۲

*

*

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

۱۴

اداره کل دامپزشکی

دامپزشک

تویسرکان

۳

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری دامپزشکی

اسدآباد

۱

*

 

کبودرآهنگ

۴

*

 

بهار

۱

*

*

فامنین

۲

*

 

کاردان دامپزشکی

ملایر

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم دامپزشکی یا لیسانس علوم دامی و علوم ازمایشگاهی دامپزشکی

نهاوند

۱

*

 

تویسرکان

۲

*

 

کبودرآهنگ

۵

*

 

رزن

۴

*

 

کارشناس آزمایشگاه

رزن

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس علوم آزمایشگاهی

۱۵

سازمان صنعت ، معدن و تجارت

کاردان بازرگانی داخلی

اسداباد

۱

*

 

دارابودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت بازرگانی ، اقتصاد ، امور گمرکی ، اقتصاد بازرگانی ، علوم اقتصادی ، امور مالی ، امور مالیاتی ، حسابداری (بازرگانی)، مدیریت گرایش گمرک و مدیریت بیمه

کارشناس امور

 فنی صنایع

ملایر

۲

*

 

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در یکی ازرشته های تحصیلی مهندسی صنایع

 (کلیه گرایش ها ) ، الکترونیک ، مهندسی مواد و صنایع چرمی

نهاوند

۱

*

 

کبودرآهنگ

۱

*

 

رزن

۱

*

 

تویسرکان

۱

*

 

کارشناس امور معادن

ملایر

۱

*

 

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی معدن

 (کلیه گرایش ها ) ، زمین شناسی ( کلیه گرایش ها) و ژئوفیزیک

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

 

 

کارشناس بازرگانی داخلی

رزن

۳

*

 

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت بازرگانی ، مدیریت گرایش گمرک ، مدیریت بیمه ، علوم اقتصادی ، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد و امور گمرکی

فامنین

۱

*

 

تویسرکان

۱

*

 

۱۶

اداره کل

پزشکی قانونی

پزشک

ملایر

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی

نهاوند

۱

*

 

متصدی امور دفتری

کبودرآهنک

۱

*

 

اسدآباد

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته های حسابداری ، گروه امور اداری و مدیریت

۱۷

اداره کل راه

و

شهر سازی

حسابدار

اسدآباد

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های گروه  امور اداری و مدیریت ،

 امور مالی و حسابداری و اقتصاد

رزن

۱

*

 

کاردان ارتباطات و مخابرات

رزن

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مخابرات  (کلیه گرایشها)  ، مهندسی برق(مهندسی الکترونیک) ، کارشناس کاربردی مخابرات (سوئیچ ، انتقال) مخابرات والکترونیک دریایی

کبودر آهنگ

۱

*

 

کارشناس امور

حمل و نقل

بهار

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های مهندسی عمران

 ( برنامه ریزی حمل و نقل ، راه و ترابری و ترافیک )

تویسرکان

۱

*

 

رزن

۱

*

 

کبودر آهنگ

۱

*

 

کارشناس حقوقی

اسدآباد

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های  گروه حقوق

بهار

۲

*

 

تویسرکان

۱

*

 

رزن

۱

*

 

فامنین

۱

*

 

کبودرآهنگ

۲

*

 

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

 

اداره کل راه

و شهر سازی

کارشناس حقوقی

ملایر

۱

*

 

دارا بودن بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های  گروه حقوق

نهاوند

۱

*

 

مامور حراست

کبودر آهنگ

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس وبالاتر در یکی از رشته های گروه  امور اداری ومدیریت ،علوم اجتماعی ،

 حقوق ، علوم سیاسی و یا رشته تخصصی دستگاه (معماری ،عمران)

رزن

۱

*

 

اسدآباد

۱

*

 

بهار

۱

*

 

تویسرکان

۱

*

 

ملایر

۱

*

 

نهاوند

۱

*

 

مسئول خدمات مالی

کبودر آهنگ

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری ومدیریت و امور مالی وحسابداری

رزن

۱

*

 

بهار

۱

*

 

کارشناس شهرسازی

اسداباد

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در  یکی از رشته های شهرسازی ، طراحی  برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،  جغرافیا ، برنامه ریزی شهری و عمران  ( گرایش عمران )

تویسرکان

۱

*

 

رزن

۱

*

 

فامنین

۱

*

 

کبودرآهنگ

۱

*

 

ملایر

۱

*

 

مهندس راه وساختمان

اسداباد

۲

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های مهندسی عمران ( کلیه گرایشها ) ،

راه و ساختمان ( کلیه گرایشها ) ، نقشه برداری و مدیریت پروژه و ساخت

تویسرکان

۱

*

 

رزن

۲

*

 

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

 

 

 

 

 

اداره کل راه

و شهر سازی

 

 

 

 

 

مهندس راه و ساختمان

کبودرآهنگ

۲

*

 

ملایر

۱

*

 

مهندس مکانیک

اسدآباد

۱

*

 

دارا بودن  مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های  مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها)

 و مهندسی ماشینهای کشاورزی

بهار

۱

*

 

تویسرکان

۱

*

 

رزن

۱

*

 

کبودر آهنگ

۱

*

 

ملایر

۱

*

 

آرشیتک

تویسرکان

۱

*

*

دارا بودن  مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های  تحصیلی شهرسازی ، معماری ، طراحی

 و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

رزن

۱

*

*

کبودرآهنگ

۱

*

*

نهاوند

۱

*

*

ملایر

۱

*

*

۱۸

اداره کل حفاظت محیط زیست

مأمور اجرایی

 محیط زیست

ملایر

۷

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی تکنولوژی محیط زیست ، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری ، تکنولوژی جنگلداری و تکنولوژی شیلات

نهاوند

۵

*

 

اسدآباد

۵

*

 

رزن

۲

*

 

فامنین

۴

*

 

کارشناس حقوقی

ملایر

۱

*

 

دارار بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های گروه حقوق شامل ( حقوق ، حقوق بین الملل ، حقوق عمومی ، حقوق کیفری و جرم شناسی ، علوم قضایی ، حقوق اسلامی ، معارف اسلامی و حقوق)

کبودرآهنگ

۱

*

 

رزن

۱

*

 

نهاوند

۱

*

 

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

 

اداره کل حفاظت محیط زیست

کارشناس محیط زیست

نهاوند

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس  و بالاتردر یکی از رشته های تحصیلی مهندسی طراحی محیط زیست ،

 برنامه ریزی و  مدیریت آموزش محیط زیست ، زیست شناسی با گرایش های (علوم گیاهی ، علوم جانوری ، میکروبیولوژی )، محیط زیست ، شیلات ، زراعت و اصلاح نباتات ، باغبانی ، گیاه پزشکی  ، اصلاح نباتات ،

زراعت ، آبیاری ، آبخیزداری , خاک شناسی ، مرتعداری , مهندسی فضای سبز ، مهندسی شیمی با گرایش مهندسی محیط زیست

بهار

۱

*

 

کاردان محیط زیست

ملایر

۲

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های تکنولوزی محیط زیست ، تکنولوژی مرتع و

 آبخیزداری ، تکنولوزی جنگلداری و تکنولوزی شیلات و  لیسانس  در یکی از رشته های تحصیلی محیط زیست ،

زیست شناسی با گرایش های (علوم گیاهی ، علوم جانوری ، میکروبیولوژی )، شیلات ، زراعت و اصلاح نباتات ، باغبانی ، گیاه پزشکی  ، آبیاری ، آبخیزداری , خاک شناسی ، مرتع و ابخیزداری , مهندسی فضای سبز ،

 مهندسی شیمی با گرایش مهندسی محیط زیست

۱۹

اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی

 و تربیتی

کاردان اقدامات تامینی و تربیتی

کبودرآهنگ

۳

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس  در یکی از رشته های تحصیلی گروه علوم اجتماعی ،

گروه روانشناسی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، علوم انتظامی ، مددکاری اجتماعی ، امور تربیتی ، اطلاعات ، جمع آوری ( تعقیب و مراقبت ) و حقوق

ملایر

۵

۴

۱

نهاوند

۲

۱

۱

کارشناس اقدامات تامینی و تربیتی

کبودرآهنگ

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر  در یکی از رشته های تحصیلی  گروه علوم اجتماعی ،

 گروه روانشناسی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، علوم انتظامی ، مددکاری اجتماعی و حقوق

ملایر

۱

 

*

تویسرکان

۱

*

 

پزشک

کبودرآهنگ

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی

بهار

۱

*

 

حسابدار

کبودرآهنگ

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، امور مالی و حسابداری و اقتصاد

بهار

۱

*

 

کارشناس امور روانی

کبودرآهنگ

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های روانشناسی عمومی ، روانشناسی بالینی ، روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی ( راهنمای مشاور ) ، کودکان استثنایی(عقب مانده ذهنی ) و سنجش و اندازه گیری و روانسنجی ، علوم تربیتی (آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی و علوم اجتماعی

(خدمات اجتماعی)

ملایر

۱

*

 

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

 

اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی

 و تربیتی

کارشناس تحلیلگر سیستم

کبودرآهنگ

۱

*

 

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش

(نرم افزار و سخت افزار) ، مهندسی سیستم ، علوم کامپیوتر ، مدیریت سیستم و بهره وری ، مهندسی صنایع گرایش ( برنامه ریزی و مدیریت تولید ، مدیریت سیستم و بهره وری )، مدیریت IT ، مهندسی IT و ریاضی

ملایر

۱

*

 

کارگزین

کبودرآهنگ

۱

*

 

دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی  گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و حسابداری

ملایر

۱

*

 

بهار

۱

*

 

تویسرکان

۱

*

 

کارشناس تغذیه و

رژیم های غذایی

کبودرآهنگ

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تغذیه، علوم تغذیه و علوم بهداشتی در تغذیه

مهندس راه و ساختمان

کبودرآهنگ

۱

*

 

دارابودن مدرک تحصیلی  لیسانس و فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی  مهندسی عمران

 (کلیه گرایشها)، مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان(کلیه گرایشها)، معماری و نقشه برداری و طراحی محیط

ملایر

۱

*

 

مسئول خدمات مالی

کبودرآهنگ

۲

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ،

 امور مالی و حسابداری

ملایر

۲

*

 

بهار

۲

*

 

تویسرکان

۲

*

 

مددکار اجتماعی

کبودرآهنگ

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و  فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه روانشناسی و رشته های تحصیلی مددکار اجتماعی ، علوم اجتماعی(خدمات اجتماعی) و  مطالعات خانواده

ماشین نویس

بهار

۱

 

*

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا  لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و حسابداری ، امور خدمات اداری ، علوم اجتماعی و  امور مالی

 

 

 

ردیف

دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

۲۰

سازمان

 تعاون روستایی

کارشناس امور مالی

کبودرآهنگ

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های گروه امور مالی و حسابداری

اسدآباد

۱

*

 

کارشناس بازرگانی

ملایر

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های بازرگانی ، مدیریت بازرگانی، اقتصاد،

علوم اقتصادی،  اقتصاد بازرگانی، امور گمرکی، مدیریت (گرایش گمرک ) و مدیریت بیمه

کبودرآهنگ

۱

*

 

کارشناس تشکلهای تولیدی و کشاورزی

ملایر

۱

*

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های ترویج کشاورزی، ترویج آموزش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، مدیریت کشاورزی، مهندسی کشاورزی، علوم دامی و دامپروری

تویسرکان

۱

*

 

اسدآباد

۱

*

 

 


 

گروه امور مالی و حسابداری شامل رشته های :

مدیریت مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، حسابداری و امور مالی ، تدارکات همگانی ، کاربرد کامپیوتر در امور مالی ، امور مالی

گروه امور گمرکی شامل رشته های :

امور گمرکی ، مدیریت گمرکی

گروه امور خدمات اداری شامل رشته های :

امور اداری ، امور اداری و کارگزینی ، کمک متخصص خدمات اداری ، امور اداری و پرسنلی ، خدمات اداری ، آیین نگارش نامه های اداری ، امور دفتری و ماشین نویسی ، امور دبیرخانه و بایگانی ، کاربرد رایانه در امور اداری

گروه علوم تربیتی شامل رشته های :

برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، تحقیقات آموزشی ، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

گروه امور روانشناسی شامل رشته های :

روانشناسی عمومی ، روانشناسی بالینی ، مشاوره و راهنمایی ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی ، سنجش و اندازه گیری و روانسنجی ، روانشناسی شخصیت

گروه حقوق :

حقوق ، حقوق جزا و جرمشناسی ، حقوق کیفری و جرم شناسی ، علوم قضایی ، علوم جزا و جرم شناسی ، فقه و حقوق اسلامی ، فقه و حقوق خصوصی ، معارف اسلامی و حقوق ، حقوق خصوصی ، حقوق عمومی ،              حقوق کنسولی ، الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی ) ، حقوق بین الملل ، علوم اسلامی (حقوق اسلامی ، کیفر و جرم شناسی ، فقه و مباحث حقوق اسلامی ) ، حقوق اسلامی

گروه امور اداری و مدیریت شامل رشته های :

مدیریت دولتی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت ، مدیریت بیمه ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت اقتصادی ، مدیریت پرسنلی ، مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت آموزشی ، مدیریت اداری ، مدیریت خدمات اداری ، علوم اداری ، امور اداری و مدیریت ، مدیریت رفاه ، خدمات بازرگانی و اداری ، بازرگانی ، مدیریت سیستم ها

گروه مهندسی صنایع شامل رشته های :

برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ، مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت سیستمها


 

گروه اقتصاد شامل رشته های :

اقتصاد ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ، علوم اقتصادی ، مدیریت اقتصادی ، اقتصاد نظری ، اقتصاد و معارف اسلامی

گروه تاریخ شامل رشته های :

تاریخ ، تاریخ ایران باستان ، تاریخ ایران اسلامی ، تاریخ اسلام ، تاریخ عمومی جهان

گروه علوم اجتماعی :

جمعیت شناسی ، مردم شناسی ، پژوهشگری علوم اجتماعی ، ارتباطات علوم اجتماعی ، برنامه ریزی علوم اجتماعی ، تعاون و رفاه اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی )، جامعه شناسی ،          برنامه ریزی رفاه اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی ( تحقیق در ارتباطات اجتماعی )

گروه آمار :

 آمار، آماراقتصادی و اجتماعی ، آمار کاربردی ، آمار نیروی انسانی ، آمار بیمه ، آمار ریاضی

 گروه معارف اسلامی :

الهیات و معارف اسلامی ، معارف اسلامی ، فقه و مذاهب اسلامی ، علوم قرآنی و حدیث ، فرهنگ و معارف اسلامی ، علوم و حدیث ، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، علوم قرآنی ،        معارف اسلامی و مدیریت ، دین شناسی ، معارف اسلامی و علوم سیاسی ، معارف اسلامی و اقتصاد ، اندیشه سیاسی در اسلام ، مدرسی معارف اسلامی ، مدرسی الهیات و معارف اسلامی ، پژوهش عرفان اسلامی ، تربیت

گروه امور فرهنگی :

مدیریت امور فرهنگی ، برنامه ریزی امور فرهنگی ، امور فرهنگی ، فرهنگ و زبان های باستانی ایران ، فرهنگ و ارتباطات ، زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عرب

گروه تربیت بدنی :

مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی ، رشد و تکامل و یادگیری حرکتی ، تربیت بدنی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، تربیت بدنی جانبازان و معلولین ، فیزیولوژی ورزشی و تربیت معلم تربیت بدنی

شرایط عمومی استخدام

–        تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

–        تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

–        التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

–        داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ( ویژه آقایان )

–        عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

–        نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر

–        داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که استخدام می شوند

–        داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا باز خرید خدمت باشند

 

شرایط اختصاصی استخدام

–        داشتن حداقل ۲۰ سال سن و حداکثر ۴۰   سال تمام تا آخرین روز مهلت ارسال مدارک

–        تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد :

الف ) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل

ب) افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقودالاثرها ، جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به کار نمی باشند شامل : همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال

ج ) فرزندان شهداء ، فرزندان جانبازان ( ۵۰ درصد و بالاتر ) و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند ، از شرط حداکثر سن معاف می باشند

د ) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاههای دولتی از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها

 

مدارک مورد نیاز :

–        تکمیل برگ درخواست شغل ( بادقت و خط خوانا تکمیل گردد )

–        تصویر آخرین مدرک تحصیلی

–        تصویر کارت ملی

–        تصویر صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات ، تصویر صفحه آخر )

–      تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم ( ویژه برادران )، تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از آخرین مهلت ارسال مدارک باشد

–      رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ  ۶۰۰۰۰  ریال به حساب جاری ۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بعنوان حق  شرکت در آزمونهای تخصصی و علمی داوطلبان استخدام ( ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند )

–        دو قطعه عکس ۴×۳ جدید ، تمام رخ ، پشت نویس شده . ( یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود  )

–        مدارک دال بر ایثارگری و معلولیت  ( معلولین عادی با ارائه گواهی از سازمان بهزیستی وحسب مورد از مراجع ذیربط )

–        مدارک دال بر بومی بودن

 

نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام :

متقاضیان واجد شرایط ، مدارک لازم را به ترتیب یاد شده در پاکت قرارداده و حداکثر تا تاریخ   ۱۰/ ۳ / ۱۳۹۱ به یکی از دفاتر خدمات پیشخوان شهری در سطح استان همدان به صورت دستی ارایه نمایند .

–      مبلغ ۳۲۰۰۰ ریال بابت ورود اطلاعات در سامانه ، اسکن، کنترل مدارک و ارسال پستی از متقاضیان توسط دفاتر پیشخوان دولت دریافت می گردد. (بصورت نقدی و با ارایه رسید)

–      به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت ثبت نام به دفاتر پیشخوان تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک ارسالی و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود .

–        لیست دفاتر پیشخوان دولت در سایت www.pishkhan-hm.ir  موجود می باشد.

 

زمان و محل توزیع کارت :

کارت ورود به جلسه آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی در روزهای  دوشنبه و سه شنبه  مورخ  ۲۲ و ۲۳  خرداد ماه ۱۳۹۱  از طریق کد رهگیری ارایه شده  در سایت                 www.pishkhan-hm.ir   دریافت می گردد . همچنین زمان و محل برگزاری آزمون در هنگام صدور کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید . ضمنا نتایج اولیه آزمون پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و  دفتر منابع انسانی استانداری همدان (حدود دو ماه پس از آزمون ) در همان سایت قابل ارایه خواهد بود

 

مواد آزمون عبارتند از  :

الف ) آزمون توانمندیهای عمومی شامل:

    ۱- زبان و ادبیات فارسی

 ۲ – زبان انگلیسی عمومی   ۳- ریاضی و آمار مقدماتی ۴- فن آوری اطلاعات  ۵- معارف اسلامی ۶- اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی که به تعداد ( ۱۰۰ ) سوال چهار گزینه ای طراحی خواهد شد .

تبصره :  اقلیت های دینی از پاسخگوئی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد آزمون توزیع می شود .

ب) آزمون تخصصی شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد .

 


 

تذکرات :

۱-    صد درصد سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی تعلق دارد و داوطلبان سایر استانها هیچگونه حقی در صورت شرکت در آزمون نخواهند داشت.

تبصره : بومی شامل افرادی می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند :

الف ) محل تولد داوطلب با محل جغرافیائی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد .

ب ) حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدائی ، راهنمایی و متوسطه را در محل جغرافیائی مورد تقاضا برای استخدام سپری کرده باشد .

ج ) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل (۳ ) سال از سنوات تحصیلی آنها ( اعم از ابتدائی ، راهنمائی و دبیرستان )   با محل جغرافیایی مورد تقاضای استخدامی یکی باشد نیز بومی تلقی می شوند .

تبصره : اولویت انتخاب داوطلبان با بومی شهرستان می باشد و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حد نصاب لازم برای قبولی را کسب نکرده باشد باشد از داوطلبان بومی سایر شهرستانهای استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می گردند.

توجه : داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارک لازم را به همراه مدارک مورد نیاز ارسال نمایند .

۲-   از کل مجوز استخدامی ۳۰ درصد آن برای استخدام ایثارگران بومی اختصاص دارد که ۲۵ درصد آن به جانبازان، آزادگان فاقد شغل و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر،  فرزندان و همسران  آزادگان بالای یکسال اسارت و ۵ درصد باقیمانده به سایر جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد .

لازم به ذکر است ۲۵ درصد سهمیه ایثارگران از سوی بنیاد شهید معرفی شده و جذب خواهند شد . فرزندان معظم شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که از سوی بنیاد شهید معرفی نشده اند می توانند در این آگهی ثبت نام نموده و در صورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند . انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد .

 ۱/۲- استخدام مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت .

۲/۲- ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگان کارت شناسایی دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصویر نیازی به اخذ وارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند .

 

 

۳/۲ در گواهی خانواده جانبازان می بایست جمله (عضو خانواده جانباز از کار افتاده کلی غیر  قادر به کار قید گردد ) در غیر اینصورت این افراد نمی توانند از مزایای مربوطه          بهره مند گردند .  

۴/۲-ایثارگران شامل رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضورداوطلبانه درجبهه های جنگ تحمیلی و نیز فرزندان و همسر آنان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵درصد و آزادگان زیر یکسال اسارت و خواهران و برادران شهدا می باشد که در صورت دارابودن شرایط مندرج در آگهی ، با رعایت قوانین مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود .

۳- معلولین عادی بومی بشرط کسب حد نصاب نمره لازم و دارابودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود .

۴- انتخاب داوطلبان استخدام برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان۳ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون عمومی (۶۰ درصد کل نمره آزمون ) را کسب کرده اند ، به ترتیب بالاترین نمرات آزمون تخصصی انجام خواهد شد .

۵- کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندیهای عمومی صرفاً به منزله تایید صلاحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند و انتخاب داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت های مقرر صورت می پذیرد .

۶- کارکنان غیر رسمی بومی دستگاه های اجرایی مذکور در آگهی و همچنین نیروهای بومی شرکتی آنان به ازای هرسال سابقه خدمت مربوط و مشابه از (۲) درصد و حداکثر (۲۰) درصد کل امتیاز درهر یک از مراحل آزمون استخدامی به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد . (علاوه برمدارک بند یک ارائه تائیدیه در مورد مربوط و مشابه بودن سابقه خدمت در رشته شغلی مورد درخواست از دستگاه اجرایی ثبت نام کننده الزامی است . عدم ارائه مدارک در موقع ثبت نام مانع از استفاده داوطلب از امتیازات این بند خواهد بود)

۷- اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب با شاغلین غیر رسمی بومی و نیروهای شرکتی بومی دستگاههای اجرایی استخدام کننده در آگهی ، داوطلبان بومی و شاغلین غیر رسمی بومی مناطق محروم و دور افتاده برای همان مناطق خواهد بود . ( با ارائه مدارک بند یک و سایر مدارک مربوطه در ارتباط با شرایط این بند  )

۸- به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک معادل ( به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده وقبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند ) ترتیب اثر داده نخواهد شد .


 

 

۹- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون ( حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) بایستی به تایید سازمان مرکزی  دانشگاه  مذکور برسد .

۱۰- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک بصورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی ، حکم مزبور لغو و بلااثر می گردد .

۱۱-انتخاب نهائی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل تخصصی و گزینش صورت خواهد گرفت .

سوالات عمومی آزمونهای استخدامی سازمان های دولتی +پاسخنامه